Wiadomości


Wiadomości

UWAGA!!!Słuchacze Szkół Policealnych

Warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do Egzaminów Zawodowych .Każdy słuchacz ma obowiązek złożenia deklaracji. Mamy dwie sesje styczniową i czerwcową w zależności kiedy dany semestr kończy szkołę.Deklaracje składamy pół roku przed ukończeniem szkoły tz: na sesję styczniową ( zimową)do 15 września, na sesję czerwcową ( letnią) do 7 lutego.Druki deklaracji dostępne są w sekretariacie szkoły.

UWAGA!!! Słuchacze Liceum Ogokształcącego

Deklaracje na egzamin maturalny sesja maj, należy składać do 30 września.

EGZAMIN ZAWODOWY

Podstawa prawna:

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (DzU 2015, poz. 673)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU 2007, Nr 83, poz. 562)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobuoceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU 2012, poz. 262)

Absolwent Szkoły Policealnej, jest przygotowany do zewnętrznego egzaminu zawodowego w danym zawodzie. Nauczyciele przygotowują słuchaczydo egzaminów zawodowych, zgodnie z obowiązującymi standardami egzaminacyjnymi.

Egzamin zewnętrzny z przygotowania zawodowego składa się z dwóch etapów:

I. Części teoretycznej, która zawiera 50 pytań testowych, związanych z rynkiem i prawem pracy

II. Części praktycznej, która polega na konstruowaniu przez zdającego projektu realizacji prac, zgodnie z podanymi założeniami.

Słuchacze, którzy otrzymują: 50% punktów za pierwszą część etapu teoretycznego, 30% punktów za drugą część etapu teoretycznego oraz 75% punktów za część praktyczną, zdają egzamin i otrzymują certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu technika w wyniku zdania egzaminu zewnętrznego jest szansą na uzyskanie atrakcyjnej pracy na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Egzaminy odbywają się w czerwcu lub w styczniu.

Przebieg egzaminu z kwalifikacji w zawodzie

Egzamin z danej kwalifikacji składa się z:

części pisemnej - 60 min.;
części praktycznej - od 120 do 240 min. w zależności od zawodu.
Egzamin z kwalifikacji uważa się za zdany, jeśli słuchacz (absolwent) uzyska co najmniej 50% punktów z części pisemnej i co najmniej 75% z części praktycznej.

Tytuł technika - potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie, otrzymuje osoba, która zdała pozytywnie egzaminy z każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Słuchacz, który nie zdał jednej części egzaminu z danej kwalifikacji lub żadnej z części, albo nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w trakcie nauki do egzaminu w innym terminie ogłoszonym przez dyrektora OKE oraz dwukrotnie po ukończeniu szkoły.

Deklaracje do Egzaminów Zawodowych dostępne są w sekretariacie szkoły jak również na stronie OKE Łódź. Należy je składać pół roku przed ukończeniem szkoły tz:FORMUŁA 2019 na sesję styczniową do ( zimową) do 15 września, na sesję czerwcową ( letnią) do 7 lutego.

 EGZAMIN MATURALNY


Do egzaminu maturalnego mają prawo przystąpić wszyscy absolwenci Liceum Ogólnokształcącego. Szkoła organizuje nieodpłatne, dodatkowe zajęcia edukacyjne przygotowujące do egzaminu maturalnego z przedmiotów, z których słuchacze zdają w danym roku szkolnym. Każdy słuchacz, który uczęszcza regularnie na zajęcia obowiązkowe jak i dodatkowe, nie ma problemu z egzaminem maturalnym. Przygotowaniu słuchaczy do egzaminu maturalnego służą opracowane w ramach systemu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wraz z Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi: standardy wymagań egzaminacyjnych, które zostały opublikowane w rozporządzeniu MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zdnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U.2015, poz. 959) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007, Nr 83, poz. 562 - Egzamin maturalny w „starej” formule). 

Na stronie OKE Łódź w zakładce Egzamin maturalny znajdziecie Państwo więcej informacji.

Jednym z warunków przystąpienia do Egzaminu Maturalnego jest złożenie deklaracji do 30 września.

Deklaracje do Egzaminu Maturalnego dostępne są w sekretariacie szkoły ,jak również na stronie OKE w Zakładce Egzamin Maturalny- Deklaracje.