Wiadomości/Plan zajęć

                                                            

Drodzy Słuchacze!

Rozpoczynamy rok szkolny 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego
w szkołach zaocznych
PRESTIŻ W OPATOWIE


0️⃣9️⃣WRZEŚNIA 2023r.
❗️ Dla wszystkich I semestrów rozpoczęcie roku szkolnego o godzinie 11:00


❗️Pozostałe semestry rozpoczynają zajęcia wg planu zajęć (dostępny będzie po 06 września na stronie poniżej)

Terminy zjazdów

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

Prywatna Szkoła Policealna

Rok szkolny 2023/2024

Semestr jesienny

(forma zaoczna)

-   02-03 grudzień 2023

-   16-17 grudzień 2023- sesja egzaminacyjna dla kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy sem. III, opiekun medyczny sem. III, terapeuta zajęciowy sem.IV

-    13-14 styczeń 2024

-    27-28 styczeń 2024- sesja egzaminacyjna

 
!!! Plan jest umieszczany w każdą środę przed zjazdem na stronie w strefie ucznia->plan zajęć->klikamy
link pod planem i wpisujemy hasło (HASŁO BĘDZIE UDOSTĘPNIONE PRZEZ SEKRETARIAT)

Plany lekcji  Opiekun medyczny i Terapeuta zajęciowy - 

Opiekun Medyczny i Terapeuta Zajęciowy

Plany lekcji  Liceum Ogólnokształcące, Technik BHP

Liceum Ogólnokształcące i Technik BHP

TEMATY PRAC KONTROLNYCH SEMSTR JESIENNY 

Do każdej pracy należy dołączyć pierwszą stronę tytułową

STRONA TYTUŁOWA -LICEUM I BHP

STRONA TYTUŁOWA -OPIEKUN I TERAPEUTA  

1.LICEUM SEM.I ,MATEMATYKA

2.LICEUM SEM.III,MATEMATYKA 

3.LICEUM SEM.V , MTEAMTYKA 

4.LICEUM SEM.VII,MATEMATYKA 

4.TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SEM.I

5. TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SE.III

5.OPIEKUN MEDYCZNY SEM.I

6.OPIEKUN MEDYCZNY SEM.II

7.OPIEKUN MEDYCZNY SEM.III

8.TERAPEUTA ZAJĘCIOWY SEM.I

9.TERAPEUTA ZAJĘCIOWY SEM.II

10.TERAPEUTA ZAJĘCIOWY SEM.III 

11.TERAPEUTA ZAJĘCIOWY SEM.IV 

UWAGA!!!

Słuchacze Szkół Policealnych

Warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do Egzaminów Zawodowych .Każdy słuchacz ma obowiązek złożenia deklaracji. Mamy dwie sesje styczniową i czerwcową w zależności kiedy dany semestr kończy szkołę.Deklaracje składamy pół roku przed ukończeniem szkoły tz: na sesję styczniową ( zimową)do 15 września, na sesję czerwcową ( letnią) do 7 lutego.Druki deklaracji dostępne są w sekretariacie szkoły.

UWAGA!!!

Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego

Deklaracje na egzamin maturalny sesja maj, należy składać do 30 września.


EGZAMIN ZAWODOWY

Podstawa prawna:

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (DzU 2015, poz. 673)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU 2007, Nr 83, poz. 562)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobuoceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU 2012, poz. 262)

Absolwent Szkoły Policealnej, jest przygotowany do zewnętrznego egzaminu zawodowego w danym zawodzie. Nauczyciele przygotowują słuchaczy do egzaminów zawodowych, zgodnie z obowiązującymi standardami egzaminacyjnymi.

Egzamin zewnętrzny z przygotowania zawodowego składa się z dwóch etapów:

I. Części teoretycznej, która zawiera 50 pytań testowych, związanych z rynkiem i prawem pracy

II. Części praktycznej, która polega na konstruowaniu przez zdającego projektu realizacji prac, zgodnie z podanymi założeniami.

Słuchacze, którzy otrzymują: 50% punktów za pierwszą część etapu teoretycznego, 30% punktów za drugą część etapu teoretycznego oraz 75% punktów za część praktyczną, zdają egzamin i otrzymują certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu technika w wyniku zdania egzaminu zewnętrznego jest szansą na uzyskanie atrakcyjnej pracy na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Egzaminy odbywają się w czerwcu lub w styczniu.

Przebieg egzaminu z kwalifikacji w zawodzie

Egzamin z danej kwalifikacji składa się z:

części pisemnej - 60 min.;
części praktycznej - od 120 do 240 min. w zależności od zawodu.
Egzamin z kwalifikacji uważa się za zdany, jeśli słuchacz (absolwent) uzyska co najmniej 50% punktów z części pisemnej i co najmniej 75% z części praktycznej.

Tytuł technika - potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie, otrzymuje osoba, która zdała pozytywnie egzaminy z każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Słuchacz, który nie zdał jednej części egzaminu z danej kwalifikacji lub żadnej z części, albo nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w trakcie nauki do egzaminu w innym terminie ogłoszonym przez dyrektora OKE oraz dwukrotnie po ukończeniu szkoły.

Deklaracje do Egzaminów Zawodowych dostępne są w sekretariacie szkoły jak również na stronie OKE Łódź. Należy je składać pół roku przed ukończeniem szkoły tz:FORMUŁA 2019 na sesję styczniową do ( zimową) do 15 września, na sesję czerwcową ( letnią) do 7 lutego.

 EGZAMIN MATURALNY

Do egzaminu maturalnego mają prawo przystąpić wszyscy absolwenci Liceum Ogólnokształcącego. Szkoła organizuje nieodpłatne, dodatkowe zajęcia edukacyjne przygotowujące do egzaminu maturalnego z przedmiotów, z których słuchacze zdają w danym roku szkolnym. Każdy słuchacz, który uczęszcza regularnie na zajęcia obowiązkowe jak i dodatkowe, nie ma problemu z egzaminem maturalnym. Przygotowaniu słuchaczy do egzaminu maturalnego służą opracowane w ramach systemu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wraz z Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi: standardy wymagań egzaminacyjnych, które zostały opublikowane w rozporządzeniu MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zdnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U.2015, poz. 959) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007, Nr 83, poz. 562 - Egzamin maturalny w „starej” formule). 

Na stronie OKE Łódź w zakładce Egzamin maturalny znajdziecie Państwo więcej informacji.

Jednym z warunków przystąpienia do Egzaminu Maturalnego jest złożenie deklaracji do 30 września.

Deklaracje do Egzaminu Maturalnego dostępne są w sekretariacie szkoły ,jak również na stronie OKE w Zakładce Egzamin Maturalny- Deklaracje.