Wiadomości/Plan zajęć

W DNIACH 30.05.2024- 02.062024 SEKRETARIAT SZKOŁY NIECZYNNY !!!

-15-16 czerwiec 2024r. sesja egzaminacyjna 

                                          UWAGA!!! 

OBECNE SEMESTRY TERAPEUTA III , OPIEKUN MEDYCZNY II DO 7 LUTEGO 2024 NALEŻY WYPEŁNIĆ W SEKRETARIACIE DEKLARACJĘ DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH PAŃSTWOWYCH. PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINÓW JEST WARUNKIEM UKOŃCZENIA SZKOŁY.

 
!!! Plan jest umieszczany w każdą środę przed zjazdem na stronie w strefie ucznia->plan zajęć->klikamy
link pod planem i wpisujemy hasło (HASŁO BĘDZIE UDOSTĘPNIONE PRZEZ SEKRETARIAT)

Plan lekcji Opiekun medyczny i Terapeuta zajęciowy - 

Opiekun Medyczny i Terapeuta Zajęciowy

Plan Liceum Ogólnokształcące, Technik BHP-

Liceum Ogólnokształcące i Technik BHP

TEMATY PRAC KONTROLNYCH NA SEMESTR WIOSENNY

Do każdej pracy należy dołączyć pierwszą stronę tytułową

STRONA TYTUŁOWA -LICEUM I BHP

STRONA TYTUŁOWA -OPIEKUN I TERAPEUTA  

1.LICEUM SEM.II ,MATEMATYKA

2.LICEUM SEM.IV,MATEMATYKA 

3.LICEUM SEM.VI , MTEAMTYKA

4.LICEUM SEM.VIII,MATEMATYKA 

4.TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SEM.II

5.OPIEKUN MEDYCZNY SEM.I

6.OPIEKUN MEDYCZNY SEM.II

7.OPIEKUN MEDYCZNY SEM.III

8.TERAPEUTA ZAJĘCIOWY SEM.I

9.TERAPEUTA ZAJĘCIOWY SEM.II

10.TERAPEUTA ZAJĘCIOWY SEM.III 

11.TERAPEUTA ZAJĘCIOWY SEM.IV 

UWAGA!!!

Słuchacze Szkół Policealnych

Warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do Egzaminów Zawodowych .Każdy słuchacz ma obowiązek złożenia deklaracji. Mamy dwie sesje styczniową i czerwcową w zależności kiedy dany semestr kończy szkołę.Deklaracje składamy pół roku przed ukończeniem szkoły tz: na sesję styczniową ( zimową)do 15 września, na sesję czerwcową ( letnią) do 7 lutego.Druki deklaracji dostępne są w sekretariacie szkoły.

UWAGA!!!

Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego

Deklaracje na egzamin maturalny sesja maj, należy składać do 30 września.


EGZAMIN ZAWODOWY

Podstawa prawna:

Absolwent Szkoły Policealnej, jest przygotowany do zewnętrznego egzaminu zawodowego w danym zawodzie. Nauczyciele przygotowują słuchaczy do egzaminów zawodowych, zgodnie z obowiązującymi standardami egzaminacyjnymi.

Egzamin zewnętrzny z przygotowania zawodowego składa się z dwóch etapów:

I. Części teoretycznej, która zawiera 50 pytań testowych, związanych z rynkiem i prawem pracy

II. Części praktycznej, która polega na konstruowaniu przez zdającego projektu realizacji prac, zgodnie z podanymi założeniami.

Słuchacze, którzy otrzymują: 50% punktów za pierwszą część etapu teoretycznego, 30% punktów za drugą część etapu teoretycznego oraz 75% punktów za część praktyczną, zdają egzamin i otrzymują certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu technika w wyniku zdania egzaminu zewnętrznego jest szansą na uzyskanie atrakcyjnej pracy na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Egzaminy odbywają się w czerwcu lub w styczniu.

Przebieg egzaminu z kwalifikacji w zawodzie

Egzamin z danej kwalifikacji składa się z:

części pisemnej - 60 min.;
części praktycznej - od 120 do 240 min. w zależności od zawodu.
Egzamin z kwalifikacji uważa się za zdany, jeśli słuchacz (absolwent) uzyska co najmniej 50% punktów z części pisemnej i co najmniej 75% z części praktycznej.

Tytuł technika - potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie, otrzymuje osoba, która zdała pozytywnie egzaminy z każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Słuchacz, który nie zdał jednej części egzaminu z danej kwalifikacji lub żadnej z części, albo nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w trakcie nauki do egzaminu w innym terminie ogłoszonym przez dyrektora OKE oraz dwukrotnie po ukończeniu szkoły.

Deklaracje do Egzaminów Zawodowych dostępne są w sekretariacie szkoły jak również na stronie OKE Łódź. Należy je składać pół roku przed ukończeniem szkoły tz: FORMUŁA 2019 na sesję styczniową do ( zimową) do 15 września, na sesję czerwcową ( letnią) do 7 lutego.

 EGZAMIN MATURALNY

Do egzaminu maturalnego mają prawo przystąpić wszyscy absolwenci Liceum Ogólnokształcącego. S

Na stronie OKE Łódź w zakładce Egzamin maturalny znajdziecie Państwo więcej informacji.

Jednym z warunków przystąpienia do Egzaminu Maturalnego jest złożenie deklaracji do 30 września.

Deklaracje do Egzaminu Maturalnego dostępne są w sekretariacie szkoły ,jak również na stronie OKE w Zakładce Egzamin Maturalny- Deklaracje.