Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma: zaoczna
Kwalifikacje: Z.3 - ochrona osób i mienia

Przedmioty nauczania: 
- podstawy przedsiębiorczości
- podstawy prawa w ochronie osób i mienia
- BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
- podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
- język obcy w ochronie osób i mienia
- ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
- zabezpieczenie imprez masowych
- ochrona osób 
- konwojowanie
- wyszkolenie strzeleckie
- techniki interwencyjne i samoobrona

Dokumenty wymagane przy rekrutacji: 
- świadectwo ukończenia szkoły średniej 
- dwa zdjęcia 
- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
- kwestionariusz osobowy słuchacza (do uzupełnienia w sekretariacie Szkoły) ZAPRASZAMY  ? ?  ? ?  ?