Cykl kształcenia: 1,5 lata (3 semestry)
Forma: zaoczna
Kwalifikacje: Z.13.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Przedmioty nauczania w szkole policealnej:
Podstawy Przedsiębiorczości
Podstawy prawa pracy
Techniczne bezpieczeństwo pracy
Ergonomia w procesie pracy
Zagrożenia w środowisku pracy
Język obcy w bezpieczeństwie i higienie pracy
Ocena ryzyka zawodowego
Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Praca dla Ciebie!
Jako Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy możesz zostać zatrudniony jako pracownik służb BHP. Jako osoba odpowiadająca za bezpieczeństwo pracy będziesz mógł prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników, odsuwać od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona. Do twoich obowiązków może należeć prowadzenie rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych przygotowuje oraz przedkładanie kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń.

Dokumenty wymagane przy rekrutacji: 
- świadectwo ukończenia szkoły średniej 
- dwa zdjęcia 
- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
- kwestionariusz osobowy słuchacza (do uzupełnienia w sekretariacie Szkoły) ZAPRASZAMY  ?‍? ?‍? ?