Cykl kształcenia: 2 lata
Forma: zaoczna
Kwalifikacje: A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

Przedmioty nauczania w szkole policealnej
Podstawy przedsiębiorczości
Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
Język obcy w administracji
Podstawy prawa pracy
Podstawy prawa cywilnego
Podstawy prawa administracyjnego
Finanse publiczne
Wykonywanie prac biurowych
Postępowanie w administracji

Praca dla Ciebie!
Jako Absolwent tego atrakcyjnego kierunku możesz organizować pracę administracyjną m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, bankach, urzędach skarbowych itp

Dokumenty wymagane przy rekrutacji: 
- świadectwo ukończenia szkoły średniej 
- dwa zdjęcia 
- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
- kwestionariusz osobowy słuchacza (do uzupełnienia w sekretariacie Szkoły) ZAPRASZAMY  ?‍? ?‍? ?